Korporasi Adalah: Korporasi adalah Salah Satu Bentuk Badan Usaha, Ini Karakteristiknya