10 Contoh Geguritan Bahasa Jawa dengan Berbagai Tema

Puisi tradisional dalam bahasa Jawa atau Bali disebut geguritan. Ada dua jenis geguritan, yaitu tradisional dan kontemporer. Berikut contoh geguritan bahasa Jawa yang dapat dipelajari.
Image title
4 Agustus 2022, 17:07
contoh geguritan bahasa Jawa
Unsplash/Kiwihug
Ilustrasi, contoh geguritan bahasa Jawa

Geguritan adalah puisi tradisional dalam bahasa Jawa atau Bali. Penulis geguritan memiliki kebebasan dalam penyusunannya. Mengutip buku Antologi Geguritan, Tresna lan Kuciwa (2019), geguritan dibedakan menjadi geguritan tradisional dan kontemporer.

Geguritan tradisional terikat oleh aturan tertentu, yaitu:

  • Jumlah gatra (baris) tidak tetap.
  • Setiap gatra berisi delapan wanda (suku kata).
  • Bunyi pada akhir kata bersuara sama.
  • Permulaan geguritan diawali dengan kata sun gegurit (aku mengarang).

Sedangkan geguritan kontemporer tidak memiliki ikatan terhadap suatu aturan guru lagu (bunyi vokal pada akhir baris) dan guru wilangan (jumlah suku kata tiap baris).

Contoh Geguritan Bahasa Jawa

Berikut kumpulan contoh geguritan bahasa Jawa dikutip dari buku Sekar Melathi: Antologi Geguritan Bengkel Sastra Jawa (2005).

Advertisement

1.BRUBUH

Oleh: Sumono Sandy Asmoro 

 

kena bae kowe ngerek gendera panantang

jer sedhela maneh perang brubuh bakal kawiwitan

apa maneh swarane jago kluruk wiwit nggiring

gendhinge wong golek rowang

jagung mangsa janten

wancine wong rebutan kamukten

nanging aja disengguh impen kesoren

yen ing adoh kana

ha na ca ra ka pilih nglegena

tanpa nganggo busana

tinirnbang dandan cara kaprajuritan

rebut balung ing pabaratan

yen manut etungan kuna

iki jaman pilih winih, mitra

begjane sing isih bisa

ngilo ing kaca rasa 

ireng Ian putih mung panjenengan sing pirsa

2. KORUPSI

Oleh: Budi Susanto

 

Korupsi,

kuwi jalaran ora resiking ati

kang bisa ngrusak nagara

amarga kuwi korupsi kudu dibrantas

Moral kang bejad,

para pejabat tinggi

kuwi bisa dadi tandha

rusaking nagara

Ing kono kene

korupsi kaya wis dadi budaya

budaya kang ala mungguhing bangsa iki

3. DONGANE IBU

Oleh: Desi Siswanti Maharani

 

Guritmu nyuwek sepi wengi karang pradesan.

dadi kanca bence kang dadi tetembungan.

Kidungmu dadi japa mantra

nginthil laku jantraning duijana.

Ibu...

tembang-tembang dolananmu.

dadi cagak awak uripku.

jumangkah wani, mecaki donya klawu.

Ibu ...

dongamu sing ngengidung

muga-muga sing mawa tetembungan

dadi pengaji-aji

munthes satruning dhiri.

4. DHUH GUSTI

Oleh: Devi Nugraheni

 

adhuh Gusti Ingkang Maha Asih

mugi karsa paring sih wilasa

mring kawula ingkang sekeng

sekeng ing budi luhur

ugi sekeng manah kang suci

ngrasuk tindak kanisthan

kelut tindak Input

kapilut murka durzika

andhap asor asih tresna dipun sirik

nguja karsa priyangga

adhuh Gusti.

menapa malih ingkang kedah ditindakke

menapa malih ingkang kedah diaturke

rikala bantala menika geger

nalika janma manungsa sami kurang ajar

dhuh Gusti...

panjenengan ingkang ngertos wewadi

menapa inggih kedah ngaten niki

kahanan bumi kadya gabah den interi

jaman menika

mokal wonten pemimpin prasaja

napa malih jujur wicaksana

sedan ten sami mbujung bandha donya

dhuh Gusti...

mbok inggiha paduka paring emut

supados sedanten sami nurut

ing margi ingkang leres

5. AGUNGE WAYAH WENGI

Oleh: Fani Ayuningtyas

 

Ing wayah wengi

katon padhang kaya rina

sesawangan katon gemah ripah

kadya langit kebak lintang

gumerlap resik, apik sarwa temata

Bungah ati tumrap sesawangan

antarane lintang Ian rembulan

adhem ayem, tata, titi tentrem

ana ing kutha anggonku mapan

Kanthi puji syukur kang era kendhat

Hiring Gusti kang akarya jagad

mugi sedaya saged manfaat

6. ORA NGERTI

Oleh: Inda Jananti

 

Embuh aku ora ngerti

apa iku Bengkel Sastra Jawa

apa iku geguritan

ndadekake lakuku kandeg

ing tengah dalan

tan ana obor ing tangan

kang madhangi pikir

sikilku krasa abot

jumangkah menyang bengkel

ndadekake aku ora ngerti

ngrakit tembung-tembung

kang endah Ian edi peni

kang bisa nglipur ati buneg.

Pikirku peteng ndhedhet

kebak ampak-ampak

kang ngendheg lakuku

Muga Bengkel Sastra Jawa

bisoa menehi pepadhang

marang konco-konco

kang kanthi tekun

nggegulang kabudayan Jawa

kang adi luhung.

7. POTONE MBAHKU

Oleh: Jodhi Arizal Nugroho

 

Kowe sing ngelingake sejarahe kulawargaku

Kowe prasastiku

Prasasti kulawargaku

Dhek jaman semana

Poto ...

Kowe sing dadi seksi

Piye ayune simbahku

Piye baguse bapakku

Dhek jaman biyen

Poto ...

Tanpa kowe aku rangerti piye rupane Pangeran Diponegara

Piye rupane Ir. Soekamo

Lan piye rupane mbahku.

8. ADHIKU

Oleh: Kabul Budhi Dwi Cahyo

 

Yen ngelingi cilikanmu

yen ngelingi tindak-tandukmu

aku dadi ngguyu

Sanajan kowe mbiyen jambaki rambutku

senengane njiwiti aku

senengane nyuweki bukuku

senengane ngganggu anggonku sinau

Nanging

kowe tetep adhiku

adhi kandhungku

Adhiku

saiki kita padha wus gedhe

padha-padha sekolah SMP

mugo kowe adhiku

pinter sekolahe

9. ASMARA

Oleh: Kabul Budhi Dwi Cahyo

 

Sadina rasane saminggu

apa iki sing jenenge asmara?

Embuh cilik, embuh gedhe

embuh enom, embuh tuwa

padha kataman asmara

Asmara,

bisa gawe penggalih iki harsaya

Hanging,

bisa gawe ati iki lara

lara yen ditinggal lunga

Asmara

uga bisa gawe ati iki cilaka

cilaka yen tumlndak laku nistha

Apa bener wong ketaman asmara

gampang kena panggoda?

mula aja lali marang Sing Kuwasa

10. WONG ENOM

Oleh: Kunthi Khusnun Insani

 

Angin ngobahake godhong-godhong

Krasa adem Ian sumilir

Ing tengah sawah

Ana omah cilik saka pring

Gendheng godhong tebu

Jubine saka gedheg

Ing kono ana bocah

Bocah loro kang tunggal getih

Bocah sumringah akeh guyune

Dikancani swara prenjak

Kang gawe ayeming ati

Crita padha crita

Crita marang asmara

Asmara marang kanca

Ananging era lali ngibadah

Marang gusti Allah

Ingkang maha kuwasa

Editor: agung
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait