2 Contoh Pidato Bahasa Jawa tentang Pendidikan sebagai Referensi

Image title
10 Februari 2023, 10:38
Contoh Pidato Bahasa Jawa tentang Pendidikan
Pexels
Ilustrasi, upacara kelulusan atau wisuda.

Dilansir dari KBBI,  pidato adalah pengungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditujukan kepada orang banyak, atau wacana yang disiapkan untuk diucapkan di depan khalayak.

Di Indonesia, pidato umumnya disampaikan dengan menggunakan bahasa nasional. Namun di beberapa tempat, ada juga yang menggunakan bahasa daerah seperti bahasa jawa.

Sama seperti pidato bahasa Indonesia, topik yang diangkat dalam pidato bahasa jawa pun bisa beragam. Salah satunya adalah pendidikan. Bila ingin membuat pidato bahasa jawa dengan topik ini, ada banyak contoh yang bisa dijadikan referensi. Berikut ini ulasannya.

Contoh Pidato Bahasa Jawa tentang Pendidikan

Berikut ini dua contoh pidato yang bisa dijadikan referensi untuk membuat pidato bahasa jawa dengan topik pendidikan.

CONTOH PIDATO BAHASA INGGRIS TENTANG PENDIDIKAN
Contoh Pidato Bahasa Jawa tentang Pendidikan (Unsplash)

Contoh 1

Assalamu’alaikum wr.wb

Dhumateng Bapak Kepala Sekolah.

Dhumateng Bapak lan Ibu guru.

Lan dhumateng rencang sedaya ingkang kulo tresnani.

Hadirin ingkang kulo hormati.

Sepindah, sumonggo kito sedoyo tansah muji syukur dumateng ngersane Gusti Allah kang moho luhur, deneng punopo kawulo panjenengan tasih pinaringan pinten-pinten rohmat, taufiq, hidayah, soho inayah sehinggo kito sedoyo saget dateng wonten mriki kanti sehat wal 'afiyat.

Kaping kalih, sholawat serta salam mugi-mugi tetep kaaturaken dateng Nabi Muhammad SAW. Kanti arep-arepan mugio kito niki angsal syafaatipun mbesok ing yaumil qiyamah.

Hadirin ingkang kulo hormati.

Ingkang mengeti Hari Pendidikan Nasional niki, kulo badhe maringi saketik tutur kata tentang pendidikan.

Pendidikan niku identik kaliyan lembaga sekolah, pondhok pesantren, bimbel lan liyane. Wonten ing sekolahan para siswa-siswi diwenehi pendidikan ugi wawasan lmu alam, wawasan ilmu sosial, lan ilmu agama. Ananging pendidikan niku mboten ing sekolah formal mawon, sebab menungso urip meniko kedah selalu belajar wonten ing pundi kemawon tempat.

Hadirin ingkang kulo hormati.

Pendidikan ingkang penting sanget punika wawasan ugi akhlak budi pekerti, sebab majune zaman generasi penerus bangsa Indonesia niki saya amburadul, saya rusak amargi kurang benteng ilmu agama ugi ilmu akhlak lan tata krama. Mula tugas para guru lan wali murid kudu nemeni anggene ndidik para putra-putri terutama nipun ndidik akhlak supados bener lan pinter.

Contonipun kemerosotan akhlak budi pekerti niku katah saget mulai saking griya kalih tiyang sepuhipun. Sakniki sampun jarang nggih mireng putra-putri matur kalih tiyang sepah ngagem krama, sing katah nggih ngagem bahasa ngoko. Padahal bahasa ingkang sae kangge tiyang sepah inggih menika bahasa krama luwih-luwih krama inggil.

Hadirin ingkang kulo hormati.

Manfaat pendidikan kagem generasi muda niku katah sanget, inggih punika ndidik supados para siswa saget mangertosi ilmu umum, agama, adab lan ugi tata krama. Mula bocah-bocah sing ora padha gelem sekolah ayo padha diajak supados gelem melbu sekolah maning, sebab menawi putra-putri generasi penerus mboten purun sekolah mangke saget ngrasakke piyambak gelane ora sekolah.

Pun cekap semanten ingkang kulo aturaken, mugi-mugi kulo lan panjenengan sedoyo kalebet tiyang kang pikantuk rahmat, lan ridha ne Allah.

Kirang langkungipun kulo nyuwun pangapura. Wabillahi taufiq wal hidayah.

Wassalamu’alaikum wr.wb

Contoh 2

Assalamualaikum warrahmatullahi wabarrakatuh

Ingkang kula khurmati bapak kepala sekolah SMAN 1 Kalidawir

Ingkang kula khurmati bapak/ibu guru SMAN 1 Kalidawir

Ingkang kula khurmati para bapak lan ibu wali murid siswa SMAN 1 Kalidawir

Ingkang sepisan sumangga kita ngaturaken raos sokur dhumaten Gusti Allah Ingkang Maha Wikan mergi namung saking sih katresnanipun kita saged nyawiji raos ing papan ngriki kanthi boten wonten alangan setunggal punapa.

Kaping kalihipun salawat ugi salam mugya tansah konjuk dhumateng Kanjeng Nabi Agung Muhammad SAW ingkang sapangatipun tansah kita antu-antu.

Bapak ugi ibu sedaya, ing kalodhangan punika kula dipun sukani jejibahan supados ngandharaken sesorah babagan wigatinipun pamulangan dhumateng para siswa kagem mengeti dinten Pendidikan Nasional.

Kalenggahanipun pendhidhikan tumraping gesang menika wigati sanget. Amargi namung pendhidhikan ingkang saged dipun dadosaken cepengan ugi gaman kagem ngadhepi obah mosiking jaman.

Contoh Pidato Serah Terima Jabatan Organisasi
Contoh Pidato Bahasa Jawa tentang Pendidikan (Unsplash)

Lumantar pendhidhikan kita saged ngudhari sakehing reruwet ingkang wonten gesangipun manungsa saben dintenipun.

Salejingipun ing pengetan dinten pendhidhikan menika, prayoginipun kita tansah kedah emut dhumateng lelabuhanipun Ki Hajar Dewantara ingkang sampun paring awer-awer kados pundi pendhidhikan ingkang sae.

Ki Hajar Dewantara sampun paring dhawuh menawi pendhidhikan menika boten namung papan pamulangan utawi sekolah kemawon. Amargi ingkang nami pendhidhikan menika saged ditindakaken dhateng pundi kemawon.

Kajawi dhateng sekolahan, pendhidhikan ugi kedah saged ditindakaken dhateng lingkungan masyarakat.

Salajengipun Ki Hajar Dewantara ugi nate matur menawi ing alam menika kalenggahanipun murid sarta guru menika sami.

Guru saged sinau dhateng murid, semanten ugi murid ugi kedah sinau dhumateng guru. Kahanan kados mekaten bakal ndadosaken sedaya pihak bakal ngupaya supados dados langkung becik saben dintenipun.

Ing perangan sanes, Ki Hajar Dewantara ugi ngemutaken menawi ing jagading pamulangan sedaya pihak saged nindakaken among, asih, sarta asah.

Ingkang tegesipun ngajab amrih saged momong, saged andum asih, sarta saged ngasah kabisanipun siswa supados dados langkung sae tinimbang dinten wingi.

Bapak lan ibu sedaya, kanthi ngeling-eling pesenipun Ki Hajar Dewantara mugya saged ndadosaken kita tiyang ingkang sae.

Cekap semanten rumiyin atur kula. Menawi wonten kirang langkungipun. Kula nyuwun agunging pangaksami.

Wasslamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Editor: agung
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Advertisement

Artikel Terkait