Varian B.1.1.529.: Video: Fakta-fakta Varian Omicron, Sudah Masuk ke RI?